Penktadienis, Gegužė 29, 2020
   
Tekstas

Atnaujinti bendrieji ugdymo planai atveria didesnes galimybes mokyklų savarankiškumui

Švietimo ir mokslo ministerija atnaujino bendruosius ugdymo planus. Tai vienas pagrindinių dokumentų, kuriuo vadovaujasi mokyklos, įgyvendinančios pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. 2011–2013 metų bendruosiuose planuose atsisakyta griežtų ugdymo proceso organizavimo reikalavimų, daugiau sprendimų galių suteikiama mokyklai.

Mokyklos skatinamos savarankiškai formuoti ir kurti ugdymo turinį priimdamos sprendimus dėl mokymosi pagalbos suteikimo konkrečiam mokiniui, dėl ugdymo turinio integravimo, ugdymo proceso intensyvinimo, įvairių ugdymo formų, organizavimo modelių taikymo ugdymo procese, susitarti dėl ugdymo turinio planavimo, diferencijavimo ir individualizavimo.

Bendrieji ugdymo planai atnaujinami kas dveji metai. Rengiant šį projektą buvo įtraukti mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, mokytojai. Projekte pateiktos ugdymo proceso organizavimo gairės ir kryptys 2011–2013 metams, dalykui skiriamų pamokų skaičius, pamokų skaičius mokiniui per savaitę, gairės dalykų programoms įgyvendinti, apibrėžta mokslo metų trukmė, pateiktos mokinių atostogų galimos alternatyvos.

Šiuo metu projektas teikiamas svarstyti visuomenei ir skelbiamas internete.


Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt