Sekmadienis, Gegužė 31, 2020
   
Tekstas

Lietuvių kalbos ar fizikos mokiniai gali mokytis ir žaisdami

Mokydamiesi lietuvių kalbos, fizikos, biologijos ar chemijos jaunesnių klasių mokiniai gali naudotis trimis naujomis interneto svetainėmis.

Svetainėje „Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms“ http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/ jie mokosi žaisdami ir kurdami komiksus, žiūrėdami filmukus ir po to atlikdami užduotis, rašydami laiškus, leisdami laikraščius. Literatūros kūrinių jie randa užsukę į skaitmeninę biblioteką „Literatūros kūriniai 5–8 klasėms“ http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/Čia skelbiami lietuvių ir visuotinės literatūros kūriniai TXT, PDF, EPUB ir MP3 formatais. Gamtos mokslų svetainėje „Gamtos mokslų  kursas 7–8 klasėms“ http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/ mokiniai gali nagrinėti interaktyvias demonstracijas, atlikti virtualius bandymus ir stebėjimus.

Visos šios naujos svetainės – nacionalinio, ES struktūrinės paramos fondų paremto projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ rezultatas. Rytoj, kovo 9 d., parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyks baigiamoji projekto konferencija, kurioje bus pristatytos interneto svetainės, leidiniai, aptarta įgyta patirtis ir tolesni darbai. 

Šio projekto paskirtis – rasti veiksmingų būdų, kaip ugdyti ir vertinti 5–8 klasių mokinių mokėjimo mokytis, komunikavimo gimtąja kalba ir gamtamokslinę kompetencijas, taip pat parengti tam reikalingas mokymo ir vertinimo priemones.

Projekte dalyvavo 10 mokyklų. Kiekvienoje mokykloje susikūrė komanda, kurią sudarė lietuvių kalbos, biologijos, fizikos, chemijos mokytojai ir mokyklos vadovas. Mokytojai bendradarbiaudami tarpusavyje ir su mokiniais ieškojo būdų, kaip tobulinti mokymą ir mokymąsi. Ieškojimai buvo aprašomi, fotografuojami, filmuojami.

Daug investuota į projekto dalyvių mokymą. Mokymuose dalyvavo apie 500 pedagogų, buvo parengta 60 kompetencijų ugdymo švietimo konsultantų. Seminarų dalyviai svarstė šiuolaikinio ugdymo tikslus, mokytojai kūrė pamokų scenarijus, stebėjo vieni kitų pamokas, dalijosi patirtimi. Jiems mokytis padėjo Lietuvos ir Didžiosios Britanijos ekspertai. 

Remiantis projekto mokyklų mokytojų patirtimi sukurtas leidinys „Kompetencijų ugdymas. Mokytojo knyga“ ir metodinė interneto svetainė mokytojams. Leidinyje ir interneto svetainėje pateikiami pagrindiniai teoriniai kompetencijų ugdymo aspektai ir praktikos pavyzdžiai, filmuotos pamokos, projektiniai darbai ir kt.

Minėtose naujose interneto svetainėse mokiniai gali mokytis ir savarankiškai, ir padedami mokytojo. Šios svetainės naudingos ir mokytojams. Jie, naudodamiesi skaitmenine medžiaga, gali kurti mokiniams įdomias, aktualias, į aktyvų mokymąsi įtraukiančias pamokas. Lietuvių kalbos svetainėje 5–6 klasėms yra pateikiami 385 mokymosi objektai, 200 testų užduočių. Gamtos mokslų svetainėje mokiniai atliktas užduotis iš interneto svetainės gali nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu. Mokytojai parenka mokymosi objektus ir užduotis pagal mokinio mokymosi stilių, pasiekimų lygį, polinkius. Įsivertinti mokiniams padeda daug įvairių klausimų ir užduočių. Prie kiekvieno mokymosi objekto parengtos metodinės rekomendacijos. Gamtos mokslų kursą sudaro 60 temų, yra sukurta 180 mokymosi objektų ir 1220 testų užduočių, taip pat žinynas. 

Dar parengti metodiniai leidiniai: „Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimas“, skirtas mokytojams, ir „Vadovėlių ir kitos mokymosi medžiagos pritaikymo kompetencijoms ugdyti rekomendacijos“, skirtas vadovėlių autoriams.  

Konsultantai ir projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojai bei vadovai perduoda kompetencijų ugdymo patirtį kitiems. Jie veda seminarus mokyklose arba mokytojų švietimo centruose. 

Nacionalinis ES struktūrinių fondų remiamas projektas pradėtas vykdyti 2009 m. ir truks iki 2012 m. kovo 27 d. 

Numatoma projektą tęsti iki 2015 m. Į antrąjį etapą bus pakviesta dar 20 mokyklų. Mokymų programos bus pagrįstos pirmajame etape parengta metodine medžiaga ir sukaupta patirtimi. Mokytis padės kompetencijų ugdymo švietimo konsultantai ir projekto darbuotojai. Bus organizuojami seminarai, vyks nuotolinis mokymasis, praktikos stebėjimai ir konsultacijos. Virtualioje mokymosi aplinkoje dalyviai kartu mokysis, dalysis sukurta mokomąja medžiaga, turės galimybių dirbti su mokiniais. 

Bus sukurtos trys interneto svetainės, skirtos dalykinėms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti: lietuvių kalba 7–8 klasėms, geografija 6–8 klasėms, žmogaus saugos ir sveikatos ugdymas 5–8 klasėms. Virtualioje mokymosi aplinkoje bus sukurtas skaitmeninis instrumentas mokėjimo mokytis kompetencijai vertinti ir įsivertinti. Šis instrumentas sudarys galimybes mokiniui pažinti save kaip besimokantįjį, virtualiame aplanke kaupti mokymosi pasiekimų įrodymus. 

Projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ buvo vykdomas pasirašius Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros bei Švietimo plėtotės centro trišalę sutartį.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt