Sekmadienis, Gegužė 31, 2020
   
Tekstas

R.Šimašius. Biokuro pirkimas su organinės korupcijos kvapeliu

Šildymo srityje vyksta bent du rimti pokyčiai:
1) Vyriausybė užsimojo pertvarkyti daugiau katilinių, kad jos galėtų naudoti pigesnį vietinį biokurą;
2) Dar ankstesnė Vyriausybė sukūrė tam pagrindą įteisindama biokuro biržą, kuri užtikrintų skaidresnę prekybą, mažesnes kainas, naujų rinkos žaidėjų atsiradimą.

Deja, dabar viskas sparčiai verčiama farsu. Pateiksiu kelis faktus.

Panašu, kad situacija ir kitur panaši, bet informaciją visų pirma gavau iš Tauragės, kurioje neseniai vyko savotiškas stebuklų laukas. Savivaldybei priklausanti šilumos įmonė prieš pat įdiegiant biokuro biržą nusprendė apsirūpinti biokuru ne per biržą, o keleriems metams į priekį iš vieno vienintelio tiekėjo. Konkurse sudalyvavo viena įmonė (kitos net negalėjo sužinoti apie konkursą, nes skelbimuose, kiek žinau, buvo „supainioti“ pirkimo kodai), ji ir laimėjo per 30 mln. litų vertės konkursą. Gal ir atsitiktinumas, bet šioji įmonė rėmė socialdemokratų partiją, kuriai priklauso ir jos plėtros vadovas – tą pačią, kuri valdo Tauragėje, tą pačią, kuriai atstovauja buvęs Seimo narys, o dabar šilumos tinklų direktorius Vaclovas Karbauskis.

Iš karto turiu atsiprašyti, kad kai kurie faktai be tikslių nuorodų, nes kartais žmonės sako, bet parašyti bijo. Kai kurie iš šių faktų verti Viešųjų pirkimų tarnybos detalaus tyrimo (atitinkamą informaciją jau nusiunčiau), kai kurie, ko gero, netgi prokuratūros (atitinkamą informaciją perduosiu).
Konkurencijos naikinimas – ilgalaikės sutartys. Pastebima tendencija prieš biokuro biržos veiklos pradžią sudaryti ilgalaikes sutartis biokuro pirkimui. Faktiškai perkami kiekiai netgi penkeriems metams, nors bandoma parodyti, kad tai tik trejiems metams. Tauragės pavyzdys, nors ir miglotas, tačiau labai iliustratyvus ir prie jo dar grįšime.

Gana keistai atrodo „kaip tyčia“ tik ką ilgalaikį pirkimą vykdžiusios įmonės direktoriaus, buvusio Seimo nario socdemo paverkšlenimai dėl biokuro biržos netinkamumo.

Vac­lo­vas Kar­baus­kis, UAB Tau­ra­gės ši­lu­mos tink­lų di­rek­to­rius:
„Ši­lu­mos tie­kė­jai, tu­rin­tys il­ges­nes nei vie­nų me­tų su­tar­tis ir at­sis­kai­tan­tys už me­ga­vat­va­lan­dę, da­bar bus va­ro­mi pirk­ti ku­rą bir­žo­je ir už ža­lia­vą mo­kė­ti pa­tys. Mo­kė­da­mi už me­ga­vat­va­lan­dę pa­ties nau­do­ja­mo ku­ro ne­aps­kai­to­me. Va­di­na­si, tu­rė­si­me įsi­gy­ti svars­tyk­les, la­bo­ra­to­ri­ją, ap­mo­ky­ti per­so­na­lą. Tai pa­pil­do­mos inves­ti­ci­jos. Ne­įsi­vaiz­duo­ju Sa­lia­mo­no, ku­ris vi­sa tai ga­lė­tų pa­da­ry­ti per mė­ne­sį ar­ba du. Lė­šų to­kioms investi­ci­joms, be abe­jo, ga­li­ma pa­sis­ko­lin­ti, bet ne­gi kas de­ga, jei taip sku­ba­ma, ne­duo­da­ma lai­ko pa­si­rengti? Ga­lų ga­le juk rei­kės nu­trauk­ti vei­kian­čias il­ga­lai­kes su­tar­tis, o tai taip pat gre­sia di­džiu­lė­mis ki­tos ša­lies sank­ci­jo­mis, nu­ma­ty­to­mis su­tar­ty­je. Bū­tų na­tū­ra­lu ir lo­giš­ka nu­sta­ty­ti pe­rei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį, prieš tai ap­ta­rus, kaip at­sis­kai­ty­ti su tie­kė­jais, su ku­riais jau yra su­da­ry­tos su­tar­tys, kiek lai­ko duo­da­ma pa­si­reng­ti,   įsi­reng­ti įran­gą, ap­mo­ky­ti per­so­na­lą ir pan. Vis­ką ga­li­ma da­ry­ti, bet ne­rei­kia lau­žy­ti ran­kų.”

Konkurencijos naikinimas – pirkimas iš vieno tiekėjo. Nors potencialiai biokuro srityje didelė konkurencija, kas matoma atskirose vietovėse (pavyzdžiui, Panevėžys po skandalų, kur yra keli tiekėjai), tačiau konkurenciją bandoma apriboti perkant visą kiekį iš vieno tiekėjo (pvz., Tauragėje, Varėnoje), kai kitiems tiekėjams vietos tiesiog nebelieka.

Neskaidrumas. Perkant nevengiama manipuliuoti. Tauragėje perkant biokurą keleriems metams į priekį kiti rinkos dalyviai nebuvo informuoti apie šį pirkimą (neatsitiktinai pasiūlymą pateikė tik viena įmonė), o oficialiai skelbiant informaciją, panašu, sąmoningai buvo netinkamai paskelbta žinia sukeičiant pirkimo kodus, kad biokuro tiekėjai skelbimų masėje tiesiog nepamatytų skelbto pirkimo konkurso. Dėl šių aspektų kaip tik ruošiuosi kreiptis į prokuratūrą.

Neskaidrumas derybose. Tam tikri faktai leidžia teigti, kad įsigalėjo praktika manipuliuojant derybomis po pirmųjų pasiūlymų visada leisti paskutiniam besiderančiam parduoti biokurą simboline suma mažesne kaina. Panašu, jog vienam dalyviui gali būti duodama žinoti, kokią kainą pasiūlė kiti. Kitiems gi neduodama galimybė dar sumažinti kainą.

Galimas favoritizmas. Visuose paskutiniuose didesniuose konkursuose, kur pasistengiama eliminuoti kitus, dėsningai gerai sekasi išskirtinai būtent socialdemokratus rėmusiai įmonei. Ne be reikalo jaunieji socdemai kviečiasi įmonės plėtros vadovą į savo renginius papasakoti apie energetinį saugumą.

Publikuota iš: http://simasius.popo.lt/

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt